Regulamin

Regulamin sklepu SensualSpa

1. Sklep internetowy SensualSpa , działający pod adresem www.sensualspa.eu, prowadzi sprzedaż kosmetyków.

2. Sprzedaż kosmetyków za pośrednictwem sieci Internet.

3. Właścicielem sklepu internetowego jest SensualSpa Sp. z o.o., prowadzący  działalność gospodarczą z siedzibą w Karczemkach przy ulicy Wejherowskiej 4, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej NIP 5882495324 , Regon numer: 524825717.

4. Kontakt ze sklepem można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@sensualspa.eu – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

5. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SensualSpa.

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sensualspa.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SensualSpa Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sensualspa.eu i jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sensualspa.eu , prowadzony jest przez SensualSpa Sp. z o.o.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku znajdującego się  na samym dole strony serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

6.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do SensualSpa Sp. z o.o. , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą SensualSpa sp. z o.o. wyrażoną na piśmie.

      7.  Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

      8.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

      9.  W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

      10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

      11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

      12. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.sensualspa.eu przez całą dobę.

3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00. Zamówienie złożone po godz. 17.00 traktowane jest jak złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

4. Kupujący może złożyć zamówienie na dwa sposoby:
a) za pośrednictwem Sklepu, lub
b) kontaktując się ze sklepem telefonicznie lub mailowo ( w tym wypadku Sprzedawca wygeneruje fakturę VAT na podstawie przyjętego zamówienia które zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta  po opłaceniu pełnej wartości faktury).

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sensualspa.eu , dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wyświetlanej w koszyku,
c) wybranej metody płatności,
d) kosztu dostawy,
e) wybranego sposobu dostawy.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”;

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem internetowym SensualSpa, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym lub zamówionych drogą mailową lub telefoniczną.

11. W przypadku niemożności skompletowania przesyłki, zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, sklep internetowy SensualSpa skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z Klientem, w celu zaproponowania alternatywnego produktu o zbliżonych cechach oraz zastosowaniu. Klient ma prawo nie wyrażenia zgody na dostarczenie alternatywnego produktu , co jest jednoznaczne z rezygnacją przez Kupującego z zakupu brakującego towaru.

12. Zawarcie umowy następuje z chwilą, gdy Klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia od Sprzedającego na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

IV. Dostawa

1. Dostawa towarów jest realizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

3. Koszt wysyłki towaru zostaną automatycznie naliczone i wyświetlone w koszyku w trakcie składania zamówienia

4. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 10.00 wysyłane są tego samego dnia. Dotyczy to zamówień za pobraniem, opłaconych przez szybkie płatności Przelewy24 oraz po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności kartą płatniczą. Wysyłka może się opóźnić o jeden dzień roboczy w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych do realizacji danego dnia.

5. Wysyłka zamówień opłaconych przelewem tradycyjnym następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Towary nabyte na stronie www.senusalspa.eu  wysyłane są do Klienta za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sklep. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie „Wysyłka i zwroty”. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7. Przesyłka darmowa w podanym przedziale występuje tylko dla paczek o standardowych wymiarach i wadze do 30kg.

8. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

9. W przypadku płatności przedpłatą w formie przelewu bankowego, czas realizacji zamówienia zależny jest od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy i ulega odpowiedniemu wydłużeniu o ten okres.

10. W przypadku gdy zamówionych towarów brak w magazynie, nastąpi wydłużenie czasu oczekiwania, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

11. Klient informowany jest poprzez pocztę elektroniczną o stanie realizacji zamówienia.

12. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

13. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia towaru i jego stanu podczas odbierania towaru od przewoźnika.

14. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient powinien odmówić przyjęcia towaru i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

15. Zasady odbioru towaru od przewoźnika określa przewoźnik, w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.

16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

V. Dokumenty sprzedaży

1. Klient, który będzie chciał otrzymać fakturę VAT musi to zadeklarować przed wystawieniem paragonu. Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT (projekt z dnia 21 marca 2019 r.) wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Istnieje również możliwość płatności w walucie euro. W tym celu należy w prawym górnym rogu strony głównej wybrać język angielski. Wszystkie ceny automatycznie zostaną zmienione na walutę euro.

2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od  kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu – punkt 11) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.

3. Klient informowany jest o koszcie wysyłki przy wyborze formy dostawy towaru podczas składania zamówienia, a także w wiadomościach e-mail otrzymywanych od sklepu na każdym etapie realizacji zamówienia.

4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 2. powyżej.

5. Klient może dokonać zapłaty za towar za pomocą:
a) przelewu bankowego na konto sklepu: 60 1050 1764 1000 0090 8217 4450

b) za pomocą serwisu płatniczego Przelewy24 obsługującego szybkie przelewy bankowe, a także płatności kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001026929 , NIP 5882495324, Regon 524825717 .

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na konto bankowe Sklepu, Kupujący w tytule przelewu zobowiązany jest podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku nie podania przez Kupującego numeru zamówienia w tytule przelewu i pojawieniem się po stronie Sprzedawcy trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, z którego zostały wysłane.

8. Za datę dokonania przez Kupującego płatności, uważa się datę wpływu środków na rzecz Sprzedającego.

9. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę (przelew na konto bankowe Sprzedawcy), termin płatności wynosi 2 dni od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie zrealizowane.

10. W przypadku wysyłki towaru za granicę, przedpłata jest jedyną możliwą formą płatności.

11. Koszty transportu dla wysyłek krajowych:

a) 9,99zł dla zamówień do 150zł

b) 0zł dla zamówień powyżej 150zł

12. Koszty transportu dla wysyłek międzynarodowych:

a) Koszt transportu zależny jest od kraju docelowego i naliczany jest w koszyku w trakcie składania zamówienia

b) 0zł dla zamówień powyżej 750zł

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres mailowy: info@sensualspa.eu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1* do niniejszego regulaminu.

2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
– świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której zostało naruszone oryginalne opakowanie*

*Uwaga! Zwrot jest możliwy w przypadku nienaruszenia opakowania.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: SensualSpa Sp. Z.o.o

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Klient zobowiązany jest dołączyć dokument sprzedaży do zwracanego towaru.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku zwrotu płatności wykonanej kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

1. SensualSpa Sp. z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@sensualspa.eu. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.

4. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

6.  Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
– Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
– Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
– Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

7. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: Elizy Orzeszkowej 18 lokal 4, 15-083 Białystok. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji. Wadliwy towar jest wymieniany na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru na konto bankowe Klienta lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

UWAGA!

WARUNKIEM REKLAMACJI ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWEJ (USZKODZENIA ITP.) JEST SPRAWDZENIE PACZKI PRZY KURIERZE I PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY PODPISANY
PRZEZ KURIERA I ODBIORCĘ. NA PROTOKOLE NALEŻY UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZESYŁKI NP. ZGNIECIONA PACZKA ITP. A TAKŻE EWENTUALNE BRAKI PRODUKTÓW W SZTUKACH. PROTOKÓŁ TEGO SAMEGO DNIA PROSIMY PRZESŁAĆ MAILOWO NA ADRES: info@sensualspa.eu

INNE FORMY ZGŁASZANIA REKLAMACJI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep SensualSpa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać w drodze elektronicznej na adres: info@sensualspa.eu

4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie uzupełnienia, korekty lub zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich umieszczenia na stronie internetowej sklepu pod adresem www.sensualspa.eu

4. Wszystkie zdjęcia, rysunki, teksty, opisy oraz inne informacje widniejące na sensualspa.eu/sklep  podlegają ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek ich kopiowanie w częściach lub w całości, czy wykorzystywanie ich w jakimkolwiek celu jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela sklepu SensualSpa.

formularz_odstapienia_wzór